agri

agriculture

اساسنامه شرکت‌های تعاونی خدماتی

 

 

 

 

اساسنامه شرکت‌های تعاونی

خدماتی

 

 

 

 

 

 

اساسنامه شرکت‌های تعاونی

خدماتی

 

 


فصل اول :

ماده 1- نام: شرکت تعاونی ................................................................ و نوع آن توزیعی است که در این اساسنامه به اختصار «تعاونی» نامیده می‌شود.

ماده 2- اهداف تعاونی :

1- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی

2- تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

3-  عرضه خدمات .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ماده 3- موضوع و حدود فعالیت تعاونی عبارتست از :

1-  عرضه خدمات .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
با استفاده از سرمایه و نیروی کار، مهارت و تخصص اعضاء

2-    انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف تعاونی

تبصره 1- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی

تبصره 2- مشارکت و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و دولتی

تبصره 3- اخذ و اعطاء شعب نمایندگی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت مجاز مطابق با قانون تجارت

تبصره 4- اخذ وام قرض‌الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی، صندوق تعاون و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر

تبصره 5- اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی

تبصره 6- توزیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانک‌ها و یا صندوق تعاون کشور

تبصره 7: سرمایه‌گذاری و خرید سهام اتحادیه مربوطه و یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومی، تعاون و یا خصوصی

تبصره 8: در صورتی که برای انجام هریک از فعالیت‌های موضوع تعاونی، نیاز به اخذ از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

ماده 4- حوزه عملیات تعاونی .......................................................... است.

 

ماده 5- مدت تعاونی از تاریخ ثبت .................................... است.

 

ماده 6- مرکز اصلی عملیات تعاونی ........................................... و نشانی آن .........................................................
............................................................................................................. است.

هیأت مدیره می‌تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاقتضاء در مورد تغییر آن اقدام کند، در این صورت می‌بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد یک نسخه از آگهی مزبور توسط هیأت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون و یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.

 

اعضاء

(دستگاههای موضوع ماده 17 قانون)........

ماده 7- سرمایه اولیه تعاونی مبلغ .......................... ریال است که به .................... سهم .......................... ریالی، منقسم گردیده است، مبلغ ............................ ریال آن نقداً توسط اعضاء پرداخت و مبلغ .............................. ریال آن توسط ................................................. (دستگاههای موضوع ماده 17 قانون بخش تعاونی در صورتی که شرکت تعاونی باشند باید نوشته شود) تأمین و معادل ............................ ریال نیز بصورت آورده غیر نقدی توسط
                                                    تقویم و به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد اعضاء میباشد.

 

ماده 8- هر یک از اعضای تعاونی باید حداقل معادل یک سوم مبلغ اسمی را که خریداری نموده‌اند در موقع تأسیس تعاونی پرداخت کند.

تبصره اعضاء مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می‌کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تأدیه نمایند.      

ماده 9- تعداد سهام اعضا برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضا سهم بیشتری خریداری نمایند، در هر حال حداکثر سهم خریداری هر عضو از 30 درصد کل سهام نباید تجاوز کند.

ماده 10- سهام تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید با موافقت هیأت مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده 9 مجاز می باشد.

ماده 11- تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد به هر یک از سهامداران به میزان سهامی که خریداری کرده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره 1- ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم تعداد سهامی که هر ورق نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره که دارای امضای مجاز است برسد، مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به سهامداران گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.

تبصره 2- نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد.

 

فصل دوم- مقررات مربوط به عضویت :

ماده 12- عضویت در تعاونی برای کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشد آزاد است :

الف – شرایط عمومی

1-    تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-    عدم ممنوعیت قانونی و حجر

3-    عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه

4-    درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل .............. سهم از سهام تعاونی

ب- شرایط اختصاصی

...........................

...........................

تبصره احراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیأت مدیره است، ضمن اینکه هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی. هیأت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هر یک از شرایط مذکور باشند، درخواست عضویت آنها را رد کند.

ماده 13- مسئولیت مالی اعضا در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده است.

تبصره- مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی (موضوع ماده 17 قانون) به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده 14- کلیه اعضا مکلفند به وظایف و مسئولیت‌هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.


ماده 15- تعاونی می‌تواند توسط هیئت مدیره طلب خود را از عضو (و یا سهامدار) با اخطار کتبی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن و سپری شدن 30 روز از تاریخ اخطار نامه، از کل مطالبات وی از تعاونی و در صورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

ماده 16- خروج از تعاونی، اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.

تبصره - در صورتی که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.

ماده 17- در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود :

1-    از دست دادن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در اساسنامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط.

2-  عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم.

3-  ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با آن رقابتی ناسالم نماید.

4-    تبصره- تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.

ماده 18- در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام وی بر اساس ارزش روز محاسبه و پس از منظور نمودن سایر مطالبات وی به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه‌اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد.

تبصره- در صورتی که ورثه تقاضا نمایند که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیأت مدیره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می‌شود.

ماده 19- در صورت فوت عضو، ورثه وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده 12 این اساسنامه باشند عضو شناخته می‌شوند و در صورت تعدد بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند، اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند عضویت لغو می‌گردد.

تبصره اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث و به تشخیص هیئت مدیره عضو تعاونی شناخته می‌شوند.


فصل سوم – ارکان تعاونی :

ماده 20- ارکان تعاونی عبارتست از :

1-    مجمع عمومی

2-    هیئت مدیره

3-    بازرس یا بازرسان

1- مجمع عمومی :

ماده 21- مجامع عمومی تعاونی به دو صورت تشکیل می‌گردد. مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق با آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون) خواهد بود.

 

2- هیئت مدیره :

ماده 22- هیئت مدیره مرکب از ............ نفر عضو اصلی و ............ نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضا برای مدت سه سال با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.

(تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره 3 یا 5 یا 7 نفر بوده و تا یک سوم اعضای اصلی، اعضای علی‌البدل خواهند بود)

تبصره 1- افرادی که در هر یک از نوبتهای متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضای تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.

تبصره 2- هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند.

تبصره 3- در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیئت مدیره، شرکت می‌نماید. غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می‌شود که عضو، علیرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیئت مدیره حاضر نشود.

تبصره 4- در صورت استعفای دسته جمعی و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق‌العاده مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیئت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون برای انتخاب هیئت مدیره جدید تشکیل خواهد شد.

تبصره 5- در مواردی که هیئت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیئت مدیره، به وزارت تعاون اختیار داده می‌شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به هر دلیل در جلسات هیئت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان اعضای تعاونی، تعداد لازم موقتاً حداکثر برای مدت پنج ماه انتخاب شوند.

ماده 23- پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتی که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

ماده 24- هیئت مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضا یا از خارج تعاونی، برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیرنظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید، وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

ماده 25- جلسات هیئت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل با اکثریت هیئت مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیئت مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیئت مدیره ثبت می‌گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.

تبصره جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل می‌گردد.

ماده 26- هیئت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده، در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضاء دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظایف ذیل است :

1-    دعوت مجمع عمومی(عادی – فوق‌العاده)

2-    اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط

3-  نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیرعامل به مجمع عمومی.

4-  قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره.

5-    نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس/ بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی.

6-    تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

7-    تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب

8-  پیشنهاد آئین‌نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان که باید در چهارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد، جهت تصویب مجمع عمومی عادی.

9-    تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر.

10- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.

11- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.

12- انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهده هیئت مدیره گذارده شده است.

ماده 27- هیئت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل است در مقابل موکل.

ماده 28- معاملات تعاونی با هریک از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس/ بازرسان تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می‌رسد.

ماده 29- هیئت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچیک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد، هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند.

ماده 30- تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیئت مدیره و تأیید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودیهای تعاونی به هیئت مدیره جدید، تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها به ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.

تبصره شروع تصدی مشروط به این است که دوره قبلی خاتمه یافته باشد، بعد از قانونی شدن شروع تصدی زمانی که ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیئت مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیئت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیئت مدیره جدید باشد.

ماده 31- مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلس منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره سابق و اعضای هیئت مدیره جدید و بازرس/ بازرسان شرکت برسد. صورت مجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره در صورتیکه اعضای هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننماید به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

ماده 32- استعفای هریک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایفی که به وی محول شده است نخواهد کرد.

ماده 33- هیچ یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس/ بازرسان/ مدیرعامل تعاونی نمی‌تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.

ماده 34- نخستین هیئت مدیره تعاونی موظف است ظرف یکماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت در مراجع ذیصلاحیت اقدام کند.

ماده 35- داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند :

1-    تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-  ایمان و تعهد عملی به اسلام (در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود).

3-    دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.

4-    عدم ممنوعیت قانونی و حجر

5-    عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.

6-  عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.

3- بازرسی :

ماده 36- مجمع عمومی عادی ............... از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس/ بازرسان انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

(تعداد بازرسان باید عدد فرد باشد مثلاً یک یا سه نفر)

تبصره 1- در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس/ هر یک از بازرسان اصلی، هیئت مدیره مکلف است ظرف مدت ده روز بازرس/ بازرسان علی‌البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید.

تبصره 2- حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

تبصره 3- تا زمانی که بازرس/ بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند بازرس/ بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند.

ماده 37- وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است‌ :

1-  نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه.

2-  رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد و صورتهای مالی شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود.

3-    رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.

4-    تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیئت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.

5-  نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذیربط.

تبصره 1- بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضع تعاونی به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند گزارش بازرس باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد در صورتی که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می‌توانند به تنهائی وظایف خود را انجام دهند. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

تبصره 2- بازرس/ بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌تواند / می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کند/ کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارد/ دارند.

ماده 38- در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیئت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند مکلف است از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.

ماده 39- بازرس یا بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئولند.

 

فصل چهارم: مقررات مالی :

ماده 40- ابتدای سال مالی تعاونی اول ............... ماه و انتهای آن آخر ................ ماه سال .............. خواهد بود به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان .................. ماه است.

ماده 41- هیئت مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارشها، صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 30 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عادی سالانه برای رسیدگی به بازرس/ بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حسابهای تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس/ بازرسان قرار دهد و نسخه‌ای از آنها را نیز به وزارت تعاون و اعضا ارسال دارد.

ماده 42- هر یک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی گزارش و یا شکایت خود را به بازرس/ بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن به شکایت با وزارت تعاون مکاتبه کند.

هیئت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت مزبور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ می‌شود خواهد بود.

مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان وزارت تعاون و حسابرس یا حسابرسان منتخب آن همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

ماده 43- در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورتهای مالی، رعایت اصول و موازین، روشهای متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

ماده 44- هدایا و کمکهای بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاء کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد به حساب درآمد و اگر غیرنقدی باشد تقویم و به حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده 45– افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها، صندوق تعاون و سایر مؤسسات اعتباری پس از تصویب هیئت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیئت مدیره امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 46- سود خالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود :

1- از حداقل 5٪ به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور می‌شود.

2- حداکثر 5٪ از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.

3- 4٪ از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.

4- درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.

5- پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص 50٪ به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضا با تعاونی تقسیم می‌گردد.

تبصره 1- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد الزامی است.

تبصره 2- تعاونی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد، استفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.

تبصره 3- هیئت مدیره می‌تواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی مبلغی را برای انجام امور خیریه و عام‌المنفعه تخصیص دهد.

فصل پنجم: مقررات مختلف :

ماده 47- هریک از دستگاهها، شرکتها، مؤسسات موضوع ماده 17 قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده باشند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت در تعاونی و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.

ماده 48- انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده 49- در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند در صورت تأیید وزارت تعاون (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.

ماده 50- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده 51- ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط می‌باشد.

ماده 52- در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری به صورت کدخدا منشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط آن، اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری (به صورت کدخدا منشی) ارجاع شود.

- در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد، اتاق تعاون مرجع داوری (به صورت کدخدا منشی) خواهد بود.

 

این اساسنامه در 52 ماده و .................... تبصره در مجمع عمومی ................... مورخ ................... به تصویب رسید و آنچه در آن پیش‌بینی نشده تابع قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی و قانون شرکتهای تعاونی (در مواردی که به قوت خود باقی است) آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی و قراردادهای منعقده بین شرکت و اعضا و یا مؤسسات طرف قرار می‌باشد./ک

 

هیئت رئیسه مجمع

 

 

 

رئیس                    نایب رئیس               منشی

 

 

 

 

 

ناظران

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ساعت ۹ قبل از ظهر  توسط shabani  |